ร่วมงานกับสถาบัน

Hr Bandผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 118, 119 และส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ส่วนบุคคลชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail: recruit@ftpi.or.th 

» ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
•    ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
•     มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลในทุกระดับและกลุ่มอาชีพ
•    สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
•    สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
•    สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานวันหยุดได้ในช่วงเวลาที่จำเป็น
•    หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงาน การจัดอบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดเตรียมข้อมูลและงานเอกสาร  ตลอดจนการจัดเตรียมอำนวยการประชุม/อบรมหรือกิจกรรม workshop ต่างๆ ภายใต้โครงการที่รับผิดชอบ


วันที่: 22 January 2018 เวลา: 11:10 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบภายใน มาตรฐานบัญชี มาตรฐานไอเอสโอ
• มีทักษะการเขียนรายงานและการนำเสนอ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีหลักการควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไข ติดตามการตรวจสอบ จัดเตรียมงานประชุมและประสานงานทั่วไป


วันที่: 6 July 2017 เวลา: 15:53 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้และทักษะทางด้านผลิตภาพ คุณภาพและการบริหารจัดการ
 • มีความรู้และทักษะทางด้าน HRD/OD อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ การรณรงค์ส่งเสริม การทำกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพและกิจกรรมคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดงานด้านวิชาการ ทั้งการเขียนและการนำเสนอ เช่น เป็นวิทยากร เขียนบทความ การเจรจาต่อรอง
 • ความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทัศนคติดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก (Proactive) อย่างเป็นระบบ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Productivity ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ศึกษาและพัฒนาโครงการ งานวิชาการด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ และบริหารโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เพื่อการสร้างจิตสำนึก การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทางด้านแนวคิด เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพพื้นฐานและเทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรและการผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบต่างๆ


วันที่: 12 January 2017 เวลา: 15:58 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
• อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
• ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (จบสาขาวิศวอุตสาหการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) , วิทยาศาสตร์ อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 10 ปี
• มีทักษะหรือความรู้ในเรื่องการบริหารการผลิต, Productivity Tools
• หากมีประสบการณ์ด้านการวางระบบหรือบริหารระบบ TPM, Lean, Six Sigma จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
• ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
• มีความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอด
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) และฝึกอบรม (Training) แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร (Product Development)  และบริหารโครงการ (Project Management) ตามที่ได้รับมอบหมาย


วันที่: 7 November 2015 เวลา: 15:00 น.