ร่วมรู้รับ ปรับตัว สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนผ่าน 9 อุปนิสัยสำคัญ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณนิสากร จึงเจริญธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา พร้อมถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร
(จากซ้ายไปขวา- คุณสัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม คุณนิสากร จึงเจริญธรรม คุณฉันทลักษณ์ มงคลและคุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ)

17 สิงหาคม 2560 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ SMEs ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตของอุตสาหกรรมไทยทั้งองค์กรในภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างสมดุล ทั้งความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน โดยใช้ความรู้นำทางและมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ผ่าน 9 อุปนิสัยสำคัญ จากการบูรณาการหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ตลอดจนการมีภูมิคุ้มกัน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ “ประเทศไทย 4.0” เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบนเวทีโลก

คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณสัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม กรรมการผู้จัดการ กลุ่มริเวอร์โปร กรุ๊ป
คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กับการบรรยายในหัวข้อ “9 อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” ในงานสัมมนารู้รับ ปรับตัว สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนผ่าน 9 อุปนิสัยสำคัญ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

Related Posts