เปลี่ยนประเทศไทยสู่ Industry 4.0 ตามแบบฉบับ FTPI

ภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนหลักในการผลักดันนโยบายเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ แนวคิดการสร้าง ‘โรงงานในยุค 4.0’ หรือ ‘Smart Factory’ ซึ่งจะเน้นการใช้คอมพิวเตอร์ครบวงจรในการสื่อสาร ตลอดจนใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต ก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึง ว่าจะกลายเป็นแนวคิดสำคัญที่จะนำพาอุตสาหกรรมไทย ไปสู่อนาคตแห่งความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม…

Icon of เปลี่ยนประเทศไทย Download วารสาร PDF (ขนาด 1.5 MB)