20 สิงหาคม 2557   Search

สมัครงาน
 
Register  Login    
 

ผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 118, 119 และส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ 
ส่วนบุคคลชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail: recruit@ftpi.or.th 

 ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน 

 

 

 เจ้าหน้าที่ประสานงาน  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
•    มีประสบการณ์ด้านการประสานงานไม่น้อยกว่า 2  ปี
•    รักการเรียนรู้และความท้าทาย รวมถึงสามารถเป็นพิธีกรแนะนำและประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้
•    มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลในทุกระดับและกลุ่มอาชีพ
•    สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
   สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและการเปลี่ยนแปลงสูงได้เป็นอย่างดี
•    สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานวันหยุดได้ในช่วงเวลาที่จำเป็น
  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานกระบวนการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ บริหารงานฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษแก่ผู้ตรวจประเมิน  จัดทำหนังสือวิชาการ รวมถึงเป็นเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจประเมินฯ


:: พ. 08/20/2557 @ 09:56
 

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  1 อัตรา (พนักงานชั่วคราว 7 เดือน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     •   ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
     •    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
     •    มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดเตรียมข้อมูลและงานเอกสาร

:: พ. 08/20/2557 @ 09:53
 

 

 เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม 1 อัตรา

 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     •   ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
     •   รักงานบริการ และมีความสามารถในการประสานงานดี
     •    มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ หรือทักษะการเป็นพิธีกร
     •    บุคลิกภาพดี 
     •    ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
     •    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ร่วมจัดทำแผนการอบรม จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลคำแนะนำหลักสูตร รับสมัคร ตอบรับ ประสานงานลูกค้า วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง  เตรียมการและดำเนินการจัดฝึกอบรม บันทึกข้อมูล สรุปผลการจัดอบรบและการปรับปรุงการทำงาน

 


:: พฤ. 07/03/2557 @ 04:59
 

 

นักวิชาการเพิ่มผลผลิต  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     •   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือจิตวิทยา พฤติกรรมองค์กร
     •    มีความรู้และทักษะทางด้านผลิตภาพ คุณภาพและการบริหารจัดการ
     •    มีความรู้และทักษะทางด้าน HRD/OD อย่างน้อย 3 ปี
     •    มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ การรณรงค์ส่งเสริม การทำกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพและกิจกรรมคุณภาพ อย่างน้อย 3 ปี
     •    มีความสามารถในการถ่ายทอดงานด้านวิชาการ ทั้งการเขียนและการนำเสนอ
     •    มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
     •    มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
     •    มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบ
     •    สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
     •    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
     •    หากมีประสบการณ์ด้าน Productivity ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ศึกษาและพัฒนาโครงการ งานวิชาการด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ และบริหารโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เพื่อการสร้างจิตสำนึก การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทางด้านแนวคิด เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพพื้นฐานและเทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรและการผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบต่างๆ

:: อ. 05/06/2557 @ 02:39
 

 

นักวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิต 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     •    ปริญญาโทขึ้นไป สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     •    มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการวิเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี
     •    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
     •    สามารถใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนได้
     •    มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
     •    มีทักษะในการเขียนสื่อความและนำเสนอต่อสาธารณะได้
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ร่วมกำหนดแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของสถาบัน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆ ออกแบบโครงการวิจัยตามความต้องการของลูกค้าและภารกิจของสถาบัน ประมวลและวิเคราะห์ผลทางสถิติที่มีความซับซ้อน จัดทำรายงานนำเสนอผลจากโครงการวิจัย และเผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมทั้งบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

:: อ. 05/06/2557 @ 10:44
 

< BACK  1 of 1  NEXT >