30 กันยายน 2557   Search

สมัครงาน
 
Register  Login    
 

ผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 118, 119 และส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ 
ส่วนบุคคลชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail: recruit@ftpi.or.th 

 ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน 

 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     •    ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     •    มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี
     •    มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานบัญชี  มาตรฐานไอเอสโอ
     •    มีทักษะการเขียนรายงานและการนำเสนอ
     •    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีหลักการควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบาย  ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไข  ติดตามการตรวจสอบ  จัดเตรียมงานประชุมและประสานงานทั่วไป


:: พ. 09/03/2557 @ 05:47
 

 

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
•    ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•    อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
•    มีประสบการณ์ด้าน HRM ทั้ง Payroll, Recruit, Training, Welfare หรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ปี
•    มีทัศนคติ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•    สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้ดี
•    มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ จัดทำเงินเดือน

และสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งประสานงานการจัดอบรมภายในให้กับพนักงานตามนโยบายองค์กร 

 


:: พ. 09/03/2557 @ 05:47
 

 

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

•    ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

•    มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

•    มีมนุษยสัมพันธ์ดี

•    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

•    หากมีความรู้ด้านการดูแลระบบโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ควบคุมดูแลระบบโทรศัพท์  ควบคุม ดูแลพนักงานขับรถและรถยนต์  รวมถึงการให้บริการต่างๆ อาทิ การให้บริการห้องประชุม  งานซ่อมแซมทั่วไป  การให้เบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  เป็นต้น  ตลอดจนการคิดและเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่านำมันรถ  ค่าทางด่วน เป็นต้น


:: อ. 08/26/2557 @ 09:48
 

 

เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

•    ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
•    รักงานบริการ และมีความสามารถในการประสานงานดี
•    มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ หรือทักษะการเป็นพิธีกร
•    บุคลิกภาพดี
    ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ร่วมจัดทำแผนการอบรม จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลคำแนะนำหลักสูตร รับสมัคร ตอบรับ ประสานงานลูกค้า วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง  เตรียมการและดำเนินการจัดฝึกอบรม บันทึกข้อมูล สรุปผลการจัดอบรบและการปรับปรุงการทำงาน


:: อ. 08/26/2557 @ 09:47
 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
•    ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
•    มีประสบการณ์ด้านการประสานงานไม่น้อยกว่า 2  ปี
•    รักการเรียนรู้และความท้าทาย รวมถึงสามารถเป็นพิธีกรแนะนำและประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้
•    มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลในทุกระดับและกลุ่มอาชีพ
•    สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
•    สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและการเปลี่ยนแปลงสูงได้เป็นอย่างดี
•    สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานวันหยุดได้ในช่วงเวลาที่จำเป็น
  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานกระบวนการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ บริหารงานฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษแก่ผู้ตรวจประเมิน  จัดทำหนังสือวิชาการ รวมถึงเป็นเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจประเมินฯ


:: อ. 08/26/2557 @ 09:42
 

< BACK  1 of 2  NEXT >