25 เมษายน 2557   Search

สมัครงาน
 
Register  Login    
 

ผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 118, 119 และส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ 
ส่วนบุคคลชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail: recruit@ftpi.or.th 

 ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน

 

 

 

นักวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิต 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
•    ปริญญาโทขึ้นไป สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•    มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการวิเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี
•    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
•    สามารถใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนได้
•    มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
•    มีทักษะในการเขียนสื่อความและนำเสนอต่อสาธารณะได้

 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่วมกำหนดแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของสถาบัน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆ ออกแบบโครงการวิจัยตามความต้องการของลูกค้าและภารกิจของสถาบัน ประมวลและวิเคราะห์ผลทางสถิติที่มีความซับซ้อน จัดทำรายงานนำเสนอผลจากโครงการวิจัย และเผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมทั้งบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

:: จ. 04/21/2557 @ 04:19
 

 

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
      สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและมีการเปลี่ยนแปลงสูงได้ดี
      ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการจัดการ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือการตลาด
•    มีประสบการณ์ด้านการจัดประชุม  สัมมนา นิทรรศการ  การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ
     ไม่น้อยกว่า 2 ปี
•    สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
•    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
•    หากมีความรู้พื้นฐานเรื่องการเพิ่มผลิตภาพ หรือเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผน งบประมาณ ประสานงานกับวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อการจัดงานต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา นิทรรศการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น รับสมัครลูกค้าและจัดทำฐานข้อมูลของ ลูกค้าเป้าหมาย สรุปผลการจัดงาน และเอกสารด้านการเงินต่างๆ ตลอดจนจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

 


:: พฤ. 01/23/2557 @ 04:48
 

 

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและเลขานุการ 1 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
       ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
       มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2 ปี
       มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทางบัญชี
       มีความละเอียดรอบคอบ
       มีมนุษยสัมพันธ์ดี
       สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล เอกสารเข้า-ออกทุกประเภทก่อนเสนอผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน จัดทำสรุปรายงานผลงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และสรุปผลการฝึกอบรมพนักงานของฝ่าย รวมถึงจัดทำสรุปและรายงานผลการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทุกฝ่าย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์ผลการใช้จ่าย และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

:: อ. 10/29/2556 @ 09:48
 

< BACK  1 of 1  NEXT >