Friday, February 27, 2015   Search

สมัครงาน
 
Register  Login    
 

ผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 118, 119 และส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ 
ส่วนบุคคลชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail: recruit@ftpi.or.th 

 ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน 

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง) สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     •    อายุ 30 ปีขึ้นไป
     •    ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา    
     •    มีประสบการณ์ด้านการประสานงานไม่น้อยกว่า 2  ปี
     •    มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลในทุกระดับและกลุ่มอาชีพ
     •    มีความละเอียด รอบคอบ มีทัศนคติที่ดี และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
     •    สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet/Social Media ได้ดี
     •    สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานวันหยุดได้ในช่วงเวลาที่จำเป็น
     •    รักการเรียนรู้และความท้าทาย รวมถึงสามารถเป็นพิธีกรแนะนำและประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้
     •    หากมีประสบการณ์ด้านทำสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ เอกสารเผยแพร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 
       I. ประสานงานและปฏิบัติงานการเผยแพร่และส่งเสริมงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเว็บไซด์ การพัฒนาเว็บไซด์ และ Direct Mail ประสานงานกับผู้สนับสนุนภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างเครือข่าย กระชับความสัมพันธ์ที่ดี ในการสร้างความต้องการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่และขยายความสำเร็จของการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ให้ชัดเจน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการอบรมในกลุ่มต่างๆ ให้มีความสอดคล้องต่อเนื่อง และนำไปสู่เป้าหมายหลัก 
      II. ประสานงานกระบวนการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ บริหารงานฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษ แก่ผู้ตรวจประเมิน  จัดทำหนังสือวิชาการ รวมถึงเป็นเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจประเมินฯ

:: Wed 12/17/2014 @ 01:18
 

 

Programmer 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     •   ปริญญาตรีขึ้นไป สาชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     •   มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม Web Application สำหรับธุรกิจ 
     •   มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานบนเครื่องมือต่างๆ เช่น .Net ระบบฐานข้อมูล MS-SQL Server, MySQL 
     •   มีความรู้ในเรื่อง Report Builder Tools 
     •   มีประสบการณ์ในการใช้ CMS Tools ในการพัฒนา Web site
     •   มีความกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน  สามารถนำเสนอสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาหน่วยงานและองค์กร   
     •   มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีใจรักในงานให้บริการ
     •   มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:  พัฒนาระบบสารสนเทศและสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อตอบสนองภารกิจของสถาบัน จัดทำระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนาระบบ แก้ไขปัญหา และปรับปรุงระบบ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เกี่ยวข้อง

:: Thu 10/16/2014 @ 09:19
 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     •    ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     •    มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี
     •    มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานบัญชี  มาตรฐานไอเอสโอ
     •    มีทักษะการเขียนรายงานและการนำเสนอ
     •    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีหลักการควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบาย  ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไข  ติดตามการตรวจสอบ  จัดเตรียมงานประชุมและประสานงานทั่วไป


:: Wed 09/03/2014 @ 05:47
 

 

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
•    ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•    อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
•    มีประสบการณ์ด้าน HRM ทั้ง Payroll, Recruit, Training, Welfare หรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ปี
•    มีทัศนคติ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•    สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้ดี
•    มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ จัดทำเงินเดือน

และสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งประสานงานการจัดอบรมภายในให้กับพนักงานตามนโยบายองค์กร 

 


:: Wed 09/03/2014 @ 05:47
 

< BACK  1 of 1  NEXT >