Thursday, October 23, 2014   Search

สมัครงาน
 
Register  Login    
 

ผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 118, 119 และส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ 
ส่วนบุคคลชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail: recruit@ftpi.or.th 

 ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน 

 

 

ผู้จัดการส่วนบุคคล  1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     •   ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     •   มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
     •   มีทักษะในการนำเสนอ การติดต่อสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
     •   มีภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารงานและบริหารคน
     •   มีทักษะในการแก้ปัญหาและการเจรจาต่อรอง
     •   มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
     •   สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี


หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เช่น งานสรรหาและว่าจ้าง งานพัฒนาบุคลากร งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานบริหารค่าตอบแทน งานธุรการบุคคล และดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ให้ลุล่วงตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของสถาบัน ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงาน HRM และ HRD อย่างต่อเนื่อง
 

 

:: Thu 10/16/2014 @ 09:52
 

 

Programmer 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     •   ปริญญาตรีขึ้นไป สาชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     •   มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม Web Application สำหรับธุรกิจ 
     •   มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานบนเครื่องมือต่างๆ เช่น .Net ระบบฐานข้อมูล MS-SQL Server, MySQL 
     •   มีความรู้ในเรื่อง Report Builder Tools 
     •   มีประสบการณ์ในการใช้ CMS Tools ในการพัฒนา Web site
     •   มีความกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน  สามารถนำเสนอสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาหน่วยงานและองค์กร   
     •   มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีใจรักในงานให้บริการ
     •   มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:  พัฒนาระบบสารสนเทศและสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อตอบสนองภารกิจของสถาบัน จัดทำระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนาระบบ แก้ไขปัญหา และปรับปรุงระบบ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เกี่ยวข้อง

:: Thu 10/16/2014 @ 09:19
 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     •    ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     •    มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี
     •    มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานบัญชี  มาตรฐานไอเอสโอ
     •    มีทักษะการเขียนรายงานและการนำเสนอ
     •    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีหลักการควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบาย  ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไข  ติดตามการตรวจสอบ  จัดเตรียมงานประชุมและประสานงานทั่วไป


:: Wed 09/03/2014 @ 05:47
 

 

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
•    ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•    อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
•    มีประสบการณ์ด้าน HRM ทั้ง Payroll, Recruit, Training, Welfare หรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ปี
•    มีทัศนคติ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•    สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้ดี
•    มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ จัดทำเงินเดือน

และสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งประสานงานการจัดอบรมภายในให้กับพนักงานตามนโยบายองค์กร 

 


:: Wed 09/03/2014 @ 05:47
 

 

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

•    ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

•    มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

•    มีมนุษยสัมพันธ์ดี

•    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

•    หากมีความรู้ด้านการดูแลระบบโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ควบคุมดูแลระบบโทรศัพท์  ควบคุม ดูแลพนักงานขับรถและรถยนต์  รวมถึงการให้บริการต่างๆ อาทิ การให้บริการห้องประชุม  งานซ่อมแซมทั่วไป  การให้เบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  เป็นต้น  ตลอดจนการคิดและเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่านำมันรถ  ค่าทางด่วน เป็นต้น


:: Tue 08/26/2014 @ 09:48
 

< BACK  1 of 1  NEXT >