Friday, May 22, 2015   Search

สมัครงาน
 
Register  Login    
 

ผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 117, 119 และส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ 
ส่วนบุคคลชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
หรือส่ง Resume ที่ E-mail: recruit@ftpi.or.th 

 ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน 

 

 

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
     •    ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     •    มีประสบการณ์ด้าน HRM ทั้ง Payroll, Recruit, Training, Welfare หรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า5 ปี
     •    มีทัศนคติ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
     •    สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้ดี 
     •    มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน ตลอดจนงานโครงการต่างๆ ของ HR

:: Tue 03/03/2015 @ 04:54
 

 

เลขานุการผู้อำนวยการสถาบัน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     •    ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
     •    มีประสบการณ์ด้านงานเลขาผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี
     •    สามารถร่างจดหมายและสรุปรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี
     •    มีทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดีมาก
     •    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 
     •    พิมพ์ดีดทั้งไทย-อังกฤษได้คล่อง
     •    ผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการนัดหมายและงานนโยบายของผู้อำนวยการ ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้อำนวยการ ติดตามงานและรวบรวมข้อมูลในแต่ละเรื่องที่ได้รับมอบหมายหรือเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในงานต่างๆ ของผู้อำนวยการ  จัดประชุมและเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ที่เป็นการสั่งการจากผู้อำนวยการ จัดทำจดหมาย รายงานหรือเอกสารต่างๆ รวมทั้งดูแล ปรับปรุง แก้ไข ควบคุมงานเอกสารในระบบ ISO ของสำนักผู้อำนวยการ


:: Tue 03/03/2015 @ 04:54
 

 

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     •    เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
     •    ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
     •    มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
     •    มีมนุษยสัมพันธ์ดี
     •    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
     •    หากมีความรู้ด้านการดูแลระบบโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ควบคุมดูแลระบบโทรศัพท์  ควบคุม ดูแลพนักงานขับรถและรถยนต์  รวมถึงการให้บริการต่างๆ อาทิ การให้บริการห้องประชุม  งานซ่อมแซมทั่วไป  การให้เบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  เป็นต้น  ตลอดจนการคิดและเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่านำมันรถ  ค่าทางด่วน เป็นต้น

:: Tue 03/03/2015 @ 04:54
 

 

เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Graphic) 1 อัตรา

 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     • ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
     • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อต่างๆ อย่างน้อย 3 ปี
     • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้เป็นอย่างดี อาทิ Photoshop Illustrator InDesign เป็นต้น
     • หากสามารถออกแบบ Social Media/Web Design ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • มีความรู้ความเข้าใจการบริหารการผลิตและการออกแบบสื่อต่างๆ
     • สามารถนำเสนอผลงานให้ลูกค้าเข้าใจถึงแนวคิดได้อย่างชัดเจน
     • มีความเข้าใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล วางแนวคิด ออกแบบสื่อต่างๆ หรือ visual ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของสถาบันรวม ถึงควบคุมงานออกแบบสื่อต่างๆ ของผู้รับเหมาช่วง เช่น โรงพิมพ์ นักออกแบบอิสระ เป็นต้น
 

:: Tue 03/03/2015 @ 04:52
 

< BACK  1 of 1  NEXT >