28 กรกฎาคม 2557   Search

ข่าว
 
Register  Login    

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ APO

จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ยุคแห่งการแข่งขันด้วย‘นวัตกรรม’


Read More »

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ รุ่น 3

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน ผ่าน Internet พร้อม Self Test อย่างง่าย ณที่ทำงาน หรือที่บ้าน

Workshop & Case Study 22-23 กันยายน 57 ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


Read More »

Productivity Talk Special 2014 ประจำเดิอนสิงหาคม
หัวข้อ "Green Supply Chain Management:
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว"
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 13.30 - 16.30 น.
และเยี่ยมชมองค์กร "สามพราน ริเวอร์ไซด์" องค์กรตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 (จ.นครปฐม)

 


Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรจัดกำรองค์กรตำมแนวทาง Business Excellence Framework
หลักสูตร Q-Program I: Enhancing Quality & Strategic Management Skill toward Business Excellence Framework รุ่น 7
สนใจติดต่อ
โทรศัพท์  0-2619-5500  ต่อ 435 
คุณผ่องอำไพ


Read More »

SIX SIGMA : Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 5

วันที่ 26-29 สิงหาคม 2557 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า ทางออกที่ 1)


Read More »

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)
หัวข้อ เทคนิคการเฟ้นหาและถอดรหัส Best Practices เวลา 13.30-16.30 น.(เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)

 


Read More »

หลักสูตรผู้บริหาร สำหรับผู้ประกอบการค้าปลีก Retailing Executive Certificate Programe (RECP)

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 16 กันยายน 2557 (อบรมทุกวันอังคาร) รวมทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ ช่วงเวลา 13.00-20.00 น ณ.โรงแรมแม่นํ้า รามาดาพลาซ่า


Read More »

พบกับ 4 หัวข้อการสัมมนา จาก 4 วิทยากร
- Benchmarking: The effective tool for the Innovative organization
- Innovation and Thinking Process
- Leading Innovation
- Innovation Management in CP ALL


Read More »

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฝึกอบรม แบบ Multi Learning หลักสูตรบทบาทและทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ กับการบริหารงานประจ าวัน รุ่น 4

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต


Read More »

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)
หัวข้อ การสร้างจิตสำนึกด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรเวลา 13.30-16.30 น.(เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)

 


Read More »