31 กรกฎาคม 2557   Search

ข่าว
 
Register  Login    
ก.ค. 20

Written by: ftpiMovement
20/7/2555 14:08

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญร่วมอบรม

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเพิ่มผลิตภาพและการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน
Productivity Improvement plus Soft Side Management Skills for Smart Supervisor

รุ่น 2 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี


สำรองที่นั่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันไทย-เยอรมัน แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 038-215-033-39 ต่อ 6802-3 โทรสาร 038-743464, 038-743433 E-mail;
crm_dept@tgi.mail.go.th

 

...ท่านจะได้เติมเต็มทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่หัวหน้างานต้องรู้ และ

ทักษะการบริหารจัดการที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมี 

หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในทุกองค์กร เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด ปัญหาสำคัญของหัวหน้างานส่วนใหญ่ที่พบคือมีความชำนาญ เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในงานเป็นอย่างดี แต่ขาดทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็น หัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่ และขาดการพัฒนาทักษะด้านการบริหารลูกน้อง จึงบริหารลูกน้องอย่างไม่มีหลักการ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร อาทิ การลาออก การผิดวินัย การขาด ลา มาสาย ไม่มีแรงจูงใจและขาดขวัญกำลังใจ ปัญหาด้านผลการปฏิบัติงาน ความขัดแย้งและไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง เป็นต้น
อีกทักษะสำคัญที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้ คือ ทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้หัวหน้างานสามารถใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพมาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ ปรับปรุงงาน ระบบงาน  ลดความสูญเสีย ตลอดจนชี้แนะให้ลูกน้องหรือทีมงานให้มีแนวคิดและวิธีการปรับปรุงการทำงานตามแนวทางการเพิ่มผลิตภาพได้
หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานพัฒนาทั้งทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการลูกน้อง ซึ่งจะทำให้ท่านก้าวไปสู่การเป็น Smart Supervisor

 

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น อาทิ Kaizen, Wastes, Lean, QC Tools และนำไปใช้ในการปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้
• เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ และทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรท่านจะเป็นหัวหน้างานที่มีทักษะที่ครบถ้วนทั้งด้านเทคนิคในงาน (ที่ท่านมีอยู่แล้ว) ด้านการบริหารจัดการ และด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย
• หัวหน้างานระดับต้น และ ระดับกลาง จากฝ่าย หรือ แผนกต่างๆในองค์กรทั้งภาคผลิต และภาคบริการ
• หัวหน้างาน วิศวกร หรือช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในงาน และต้องการเติมเต็มทักษะด้านการบริหารจัดการ และการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ
• ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

วิธีการอบรม
• การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร
• ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา

ทีมวิทยากร
คุณเชษฐพงศ์ สินธารา
• วิทยากรที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• ประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพและการประยุกต์ใช้อย่างได้ผล ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ
• ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ โครงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โครงการ Productivity Improvement เป็นต้น
• ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านหนังสือ “การควบคุมด้วยการมองเห็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ”
• ผู้อำนวยการหลักสูตร E-Training อาทิ หลักสูตรจิตสำนึกความสูญเสีย การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้เครื่องมือคุณภาพ
คุณสมกานต์ ทิพยวัฒนกุล     
• ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน              
• ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มากกว่า 20 ปี  ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
• อาทิ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย, บมจ.เสริมสุข, บมจ.บุคคลัภย์, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นต้น

หัวข้อ
วันที่หนึ่ง: Soft Side Management Skills (ทักษะด้านการบริหารจัดการ)
• บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างาน
• ภาวะผู้นำและการสื่อสาร
• ทักษะการวางแผนงาน
• ทักษะการสอนงาน
• ทักษะการมอบหมายและติดตามงาน
• ทักษะการประเมินผลงาน
วันที่สอง: Productivity Improvement Skills (ทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ)
• Kaizen และการปรับปรุงงาน
• แนวคิการทำงานแบบ Lean (Lean Thinking)
• วิธีหาและกำจัดความสูญเสีย (Eye for Wastes)
• 4 QC Tools สำหรับหัวหน้างาน (Check Sheet, Graph, Pareto, Fish Bone Diagram )
หมายเหตุ กำหนดการและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม

 

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิก ท่านละ (ก่อน VAT) ท่านละ (รวม VAT แล้ว) สมัครตั้งแต่ 4 ท่าน /องค์กร
เหลือท่านละ (รวม VAT แล้ว)
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หรือสถาบันไทย-เยอรมัน
4,500 4,815 4,280
ไม่เป็นสมาชิก 5,000 5,350 4,815

• ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
• ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรอบรม สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ทุกท่านจะได้รับวารสาร Productivity Corner และสิทธิ์สมัครสมาชิก E-Productivity Corner จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฟรี

 สำรองที่นั่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันไทย-เยอรมัน แผนกลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 038-215-033-39 ต่อ 6802-3

โทรสาร 038-743464, 038743433

E-mail; crm_dept@tgi.mail.go.th

 

ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร

http://www.tgi.or.th/news-detail.php?tr_id=133

 

Tags: