26 พฤษภาคม 2558   Search

ข่าว
 
Register  Login    
Archive
<พฤษภาคม 2558>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Monthly
พฤษภาคม 2558
เมษายน 2558
มีนาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มกราคม 2558
ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557
พฤษภาคม 2557
เมษายน 2557
มีนาคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มกราคม 2557
ธันวาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ตุลาคม 2556
กันยายน 2556
สิงหาคม 2556
กรกฎาคม 2556
มิถุนายน 2556
พฤษภาคม 2556
เมษายน 2556
มีนาคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มกราคม 2556
ธันวาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ตุลาคม 2555
กันยายน 2555
สิงหาคม 2555
กรกฎาคม 2555
มิถุนายน 2555
พฤษภาคม 2555
เมษายน 2555
มีนาคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555
มกราคม 2555
ธันวาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ตุลาคม 2554
กันยายน 2554
สิงหาคม 2554
กรกฎาคม 2554
มิถุนายน 2554
พฤษภาคม 2554
เมษายน 2554
มีนาคม 2554
กุมภาพันธ์ 2554
มกราคม 2554
ธันวาคม 2553
พฤศจิกายน 2553
สิงหาคม 2553
กรกฎาคม 2553
มิถุนายน 2553
ก.ค. 20

Written by: ftpiMovement
20/7/2555 14:08

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญร่วมอบรม

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเพิ่มผลิตภาพและการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน
Productivity Improvement plus Soft Side Management Skills for Smart Supervisor

รุ่น 2 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี


สำรองที่นั่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันไทย-เยอรมัน แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 038-215-033-39 ต่อ 6802-3 โทรสาร 038-743464, 038-743433 E-mail;
crm_dept@tgi.mail.go.th

 

...ท่านจะได้เติมเต็มทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่หัวหน้างานต้องรู้ และ

ทักษะการบริหารจัดการที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมี 

หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในทุกองค์กร เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด ปัญหาสำคัญของหัวหน้างานส่วนใหญ่ที่พบคือมีความชำนาญ เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในงานเป็นอย่างดี แต่ขาดทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็น หัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่ และขาดการพัฒนาทักษะด้านการบริหารลูกน้อง จึงบริหารลูกน้องอย่างไม่มีหลักการ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร อาทิ การลาออก การผิดวินัย การขาด ลา มาสาย ไม่มีแรงจูงใจและขาดขวัญกำลังใจ ปัญหาด้านผลการปฏิบัติงาน ความขัดแย้งและไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง เป็นต้น
อีกทักษะสำคัญที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้ คือ ทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้หัวหน้างานสามารถใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพมาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ ปรับปรุงงาน ระบบงาน  ลดความสูญเสีย ตลอดจนชี้แนะให้ลูกน้องหรือทีมงานให้มีแนวคิดและวิธีการปรับปรุงการทำงานตามแนวทางการเพิ่มผลิตภาพได้
หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานพัฒนาทั้งทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการลูกน้อง ซึ่งจะทำให้ท่านก้าวไปสู่การเป็น Smart Supervisor

 

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น อาทิ Kaizen, Wastes, Lean, QC Tools และนำไปใช้ในการปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้
• เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ และทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรท่านจะเป็นหัวหน้างานที่มีทักษะที่ครบถ้วนทั้งด้านเทคนิคในงาน (ที่ท่านมีอยู่แล้ว) ด้านการบริหารจัดการ และด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย
• หัวหน้างานระดับต้น และ ระดับกลาง จากฝ่าย หรือ แผนกต่างๆในองค์กรทั้งภาคผลิต และภาคบริการ
• หัวหน้างาน วิศวกร หรือช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในงาน และต้องการเติมเต็มทักษะด้านการบริหารจัดการ และการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ
• ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

วิธีการอบรม
• การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร
• ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา

ทีมวิทยากร
คุณเชษฐพงศ์ สินธารา
• วิทยากรที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• ประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพและการประยุกต์ใช้อย่างได้ผล ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ
• ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ โครงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โครงการ Productivity Improvement เป็นต้น
• ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านหนังสือ “การควบคุมด้วยการมองเห็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ”
• ผู้อำนวยการหลักสูตร E-Training อาทิ หลักสูตรจิตสำนึกความสูญเสีย การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้เครื่องมือคุณภาพ
คุณสมกานต์ ทิพยวัฒนกุล     
• ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน              
• ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มากกว่า 20 ปี  ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
• อาทิ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย, บมจ.เสริมสุข, บมจ.บุคคลัภย์, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นต้น

หัวข้อ
วันที่หนึ่ง: Soft Side Management Skills (ทักษะด้านการบริหารจัดการ)
• บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างาน
• ภาวะผู้นำและการสื่อสาร
• ทักษะการวางแผนงาน
• ทักษะการสอนงาน
• ทักษะการมอบหมายและติดตามงาน
• ทักษะการประเมินผลงาน
วันที่สอง: Productivity Improvement Skills (ทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ)
• Kaizen และการปรับปรุงงาน
• แนวคิการทำงานแบบ Lean (Lean Thinking)
• วิธีหาและกำจัดความสูญเสีย (Eye for Wastes)
• 4 QC Tools สำหรับหัวหน้างาน (Check Sheet, Graph, Pareto, Fish Bone Diagram )
หมายเหตุ กำหนดการและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม

 

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิก ท่านละ (ก่อน VAT) ท่านละ (รวม VAT แล้ว) สมัครตั้งแต่ 4 ท่าน /องค์กร
เหลือท่านละ (รวม VAT แล้ว)
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หรือสถาบันไทย-เยอรมัน
4,500 4,815 4,280
ไม่เป็นสมาชิก 5,000 5,350 4,815

• ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
• ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรอบรม สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ทุกท่านจะได้รับวารสาร Productivity Corner และสิทธิ์สมัครสมาชิก E-Productivity Corner จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฟรี

 สำรองที่นั่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันไทย-เยอรมัน แผนกลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 038-215-033-39 ต่อ 6802-3

โทรสาร 038-743464, 038743433

E-mail; crm_dept@tgi.mail.go.th

 

ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร

http://www.tgi.or.th/news-detail.php?tr_id=133

 

Tags: