23 กันยายน 2557   Search

ข่าว
 
Register  Login    
Author: ftpiSeminar Created: 19/5/2552 11:51
ข่าวงานสัมมนา

 

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization – APO) ร่วมกับ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญท่านร่วมการสัมมนาหัวข้อ
Seminar on KPI Performance Architecture

Read More »

Productivity Movement การจัดการความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (PFKM)

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถ.รัชดาภิเษก พบการแลกเปลี่ยนความรู้จากโครงการ และนิทรรศการตัวอย่างการปรับปรุง ตามแนวทาง PFKM


Read More »

Study visit TPS and Lean Management Scheme
23-25 กันยายน 2557

การบรรยายหัวข้อ Introduction of Lean System และศึกษาดูงาน


Read More »

หัวข้อ การจัดการความรู้ กับการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร : Knowledge Management for Productivity Improvement วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยา (ถนนรัชดาภิเษก) (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

 


Read More »

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ รุ่น 3

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน ผ่าน Internet พร้อม Self Test อย่างง่าย ณที่ทำงาน หรือที่บ้าน

Workshop & Case Study 22-23 กันยายน 57 ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


Read More »

Productivity Talk Special 2014 ประจำเดิอนสิงหาคม
หัวข้อ "Green Supply Chain Management:
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว"
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 13.30 - 16.30 น.
และเยี่ยมชมองค์กร "สามพราน ริเวอร์ไซด์" องค์กรตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 (จ.นครปฐม)

 


Read More »

SIX SIGMA : Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 5

วันที่ 26-29 สิงหาคม 2557 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า ทางออกที่ 1)


Read More »

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)
หัวข้อ เทคนิคการเฟ้นหาและถอดรหัส Best Practices เวลา 13.30-16.30 น.(เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)

 


Read More »

พบกับ 4 หัวข้อการสัมมนา จาก 4 วิทยากร
- Benchmarking: The effective tool for the Innovative organization
- Innovation and Thinking Process
- Leading Innovation
- Innovation Management in CP ALL


Read More »

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)
หัวข้อ การสร้างจิตสำนึกด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรเวลา 13.30-16.30 น.(เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)

 


Read More »