19 ธันวาคม 2557   Search

ข่าว
 
Register  Login    
Author: ftpiSeminar Created: 19/5/2552 11:51
ข่าวงานสัมมนา

หัวข้อ เติมเต็มความคิด เติมชีวิตการทำงานให้เป็นสุข ด้วยธรรมะง่ายๆ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557  เวลา 13:30-16:30น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)

 


Read More »

Q Program Talk 2015
Boost up Management Skill toward Business Excellence Tools

เจาะลึก 10 เครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทาง Business Excellence


Read More »

  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัดผู้ผลิตนิตยสาร Modern Manufacturing  และ MM Machine Tools & Metalworking ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาใน โครงการ Power Productivity Program:ขับเคลื่อนผลิตภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Read More »

หัวข้อ การบริหารวิถีพุทธ …The Management by Buddhist Way  วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13:30-16:30น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)

 


Read More »

 
      คุณฉันทลักษณ์ มงคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะทำงาน ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Aurel Brudan

 


Read More »

การสัมมนาหัวข้อ Go Green and Efficiency with MFCA (Material Flow Cost Accounting)
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557  เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ณ ห้อง MR 224 – 225  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


Read More »

หัวข้อ “Leading Employee Through Change...พัฒนาบุคลากร อย่างไรให้ทันการเปลี่ยนแปลง”  และเปิดโครงการ KM for Sustaining the Organizational Productivity Movement 2015  วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557  เวลา 13:30-16:30น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)

 


Read More »

 

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization – APO) ร่วมกับ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญท่านร่วมการสัมมนาหัวข้อ
Seminar on KPI Performance Architecture

Read More »

Productivity Movement การจัดการความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (PFKM)

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถ.รัชดาภิเษก พบการแลกเปลี่ยนความรู้จากโครงการ และนิทรรศการตัวอย่างการปรับปรุง ตามแนวทาง PFKM


Read More »

Study visit TPS and Lean Management Scheme
23-25 กันยายน 2557

การบรรยายหัวข้อ Introduction of Lean System และศึกษาดูงาน


Read More »