วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

001

โครงการ "ตรวจประเมินศักยภาพองค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน"

ค้นหาศักยภาพองค์กรตามแนวทาง Business Excellence ด้วยแบบประเมิน Self – Assessment ในรูปแบบ Interactive ที่สามารถทำแบบประเมินออนไลน์และรับทราบผลการประเมินได้ทันที เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการทราบระดับผลิตภาพขององค์กรในหมวดการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และคำแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปใช้วางแผนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนProductivity Data

World Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของประเทศต่างๆ โดยอ้างอิงจากรายงาน World Competitiveness Yearbook  ของ International Institute for Management Development (IMD)
Last Updated: IMD World Competitiveness Yearbook 2015
Copyright © 1995-2016, IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center, www.imd.org/wcc
ดูข้อมูล

Asian Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลดัชนีผลิตภาพในมุมมองต่างๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย โดยอ้างอิงจาก APO Productivity Databook  ซึ่งจัดทำโดยองค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization: APO)
Last Updated: APO Productivity Databook 2015
ดูข้อมูล

Thailand Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Productivity Indicators) ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย (Productivity and Investment Climate Study: PICS) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Last Updated: PICS 2015
ดูข้อมูล
ดูรายงานทั้งหมดดูบทความทั้งหมด

บทความสำหรับสมาชิก

20 ข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Gig Economy

หากพิจารณาถึงกระแสความก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับองค์กร และมีความเป็นอิสระกำลังได้รับความนิยมจากผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ “Gig Economy” จึงถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ที่ไม่ว่าใครก็สามารถมีส่วนร่วมกับระบบเศรษฐกิจนี้ได้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมากกว่า 1 ใน 4 ของชาวสหรัฐฯ ประกอบอาชีพอิสระในระบบเศรษฐกิจแบบ Gig อย่างเป็นทางการและในอนาคตประชาชนในทุกช่วงวัยและทุกเชื้อชาติจะเป็นอิสระจากการทำงานประจำวัน 9.00-17.00 นาฬิกาสามารถทำงานอย่างอิสระและมุ่งเน้นในตัวเอง ซี่งทำให้เกิดรูปแบบ...

อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จับมือ PMAT และ NIDA ดำเนินโครงการ HR Innovation Award

ดร.พานิช  เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  (ที่สองจากซ้าย)   พร้อมด้วยคุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  (ซ้ายสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Innovation Award)”  ภายในงานสัมมนาวันนักบริหารงานบุคคล HR Day 2016: “HR Towards Thailand 4.0” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ร่วมกับ...

อ่านต่อ

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 123

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559

			
ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183

ธันวาคม 2558 -มกราคม 2559
PTalk Briefing :
สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ดไม่ลับทางการเงิน
HR Talks :
จุดแข็งและจุดอ่อนของชาว HR
Light up :
คิดต่างเพื่อบริการที่สร้างสรรค์
ดูฉบับย้อนหลัง

แนะนำหนังสือด้านการเพิ่มผลิตภาพ

EssentialManagementToolsชื่อ : สุดยอด 50 เครื่องมือบริหารจัดการอมตะ ที่ใช้ได้ผลจริงในทุกยุคสมัย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ : Essential Management Tools for Performance Excellence
จำนวนหน้า: 215
ผู้เขียน: สุธี ปิงสุทธิวงศ์
ข้อมูลหนังสือ : ผู้เขียนได้คัดเลือกเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการ 50 ซึ่งมีอยู่ 6 หมวด ในแต่ละหมวดผู้เขียนพยายามคัดเลือกเครื่องมือที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic Approach) โดยพิจารณาจากข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) ของเกณฑ์เป็นสำคัญ เนื้อหาที่บรรยายในแต่ละเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างวิธีการพอสังเขปเพื่อให้เห็นภาพการนำไปใช้ โดยในตอนท้ายของแต่ละเครื่องมือ จะระบุ “แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม” … คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ร้านหนังสือสถาบัน


ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด