วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

001

โครงการ "ตรวจประเมินศักยภาพองค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน"

ค้นหาศักยภาพองค์กรตามแนวทาง Business Excellence ด้วยแบบประเมิน Self – Assessment ในรูปแบบ Interactive ที่สามารถทำแบบประเมินออนไลน์และรับทราบผลการประเมินได้ทันที เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการทราบระดับผลิตภาพขององค์กรในหมวดการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และคำแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปใช้วางแผนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนProductivity Data

World Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของประเทศต่างๆ โดยอ้างอิงจากรายงาน World Competitiveness Yearbook  ของ International Institute for Management Development (IMD)
Last Updated: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Copyright © 1995-2017, IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center, www.imd.org/wcc
ดูข้อมูล

Asian Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลดัชนีผลิตภาพในมุมมองต่างๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย โดยอ้างอิงจาก APO Productivity Databook  ซึ่งจัดทำโดยองค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization: APO)
Last Updated: APO Productivity Databook 2016
ดูข้อมูล

Thailand Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Productivity Indicators) ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย (Productivity and Investment Climate Study: PICS) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Last Updated: PICS 2015
ดูข้อมูล
ดูรายงานทั้งหมดดูบทความทั้งหมด

บทความสำหรับสมาชิก

Digital Democracy: เทคโนโลยีดิจิทัลกับการกระจายอำนาจสู่ภาคประชาชน

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ในทุกแง่มุม รวมทั้งเรื่องการเมืองและการปกครองด้วยเช่นกัน โดยเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนโฉมระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกระจายอำนาจสู่ภาคประชาชนในประเทศต่างๆ อีกด้วย การปกครองแบบประชาธิปไตยกำลังถึงทางตันหรือไม่ เมื่อทุกวันนี้เราเห็นแต่การงดออกเสียงของประชาชนเมื่อมีการเลือกตั้ง การเฟื่องฟูของระบบประชานิยม การออกคะแนนเสียงสนับสนุนพรรคการเมืองหัวรุนแรงที่มีมากขึ้น ตลอดจนการปรากฏตัวของกลุ่มทางการ...

อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด

APO Journal: ศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ ‘EON Reality’

โครงการ Study Mission to a Nonmember Country on Development of Knowledge-based Business เป็นการศึกษาดูงานและการสัมมนาด้าน Industry 4.0 และ Business Models ขั้นพื้นฐานรวมทั้งการเข้าเยี่ยมชม Innovation Centre ตลอดจน Research & Development Centre ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ APO ซึ่ง ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคุณนันทพร อังอติชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เดินทางไปยังประเทศอังกฤษ เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 3-8 เมษายน 2560 สำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท EON Reality ในวันที่ 5 เมษายน 60 เป็นการเข้าเยี่ยมชมบริษัทที่พัฒนาคู่แฝดดิจิทัล (Digital twin) โดยนำ Function […]

อ่านต่อ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมกับ APO จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Implementing Smart Factory of Industry 4.0: Strategic Initiatives and Inspired Case Studies”

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 123

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559

			
ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183

ธันวาคม 2558 -มกราคม 2559
PTalk Briefing :
สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ดไม่ลับทางการเงิน
HR Talks :
จุดแข็งและจุดอ่อนของชาว HR
Light up :
คิดต่างเพื่อบริการที่สร้างสรรค์
ดูฉบับย้อนหลัง

แนะนำหนังสือด้านการเพิ่มผลิตภาพ

AchievingServiceExcellenceChang, C. M.
Achieving Service Excellence : Maximizing Enterprise Performance through Innovation and Technology.
New York, NY : Business Expert Press, c2014.
(658.812 C4 2014)

ในขณะที่ภาคบริการมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเศรษฐกิจทั่วโลก ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการได้นำเสนอเส้นทางซึ่งจะนำพาไปสู่การประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการให้บริการ คือ การสร้างความแตกต่างทางกลยุทธ์และความเป็นเลิศในการดำเนินงานบริการ และการกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรสามารถบรรลุความสำเร็จดังกล่าว เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยวิธีดำเนินการที่จำเป็นในการสรรสร้างความคิดสร้างสรรค์ การปรับโครงสร้างทางการเงิน การพัฒนาโครงการสำหรับการให้บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และการเข้าถึงลูกค้าโดยเน้นความสำคัญของมาตรฐานกระบวนการทำงานรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เช่น Lean Six Sigma การทำแผนที่กระแสมูลค่าการประกันคุณภาพ FMEA enablers เป็นต้น


ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด