วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

001

โครงการ "ตรวจประเมินศักยภาพองค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน"

ค้นหาศักยภาพองค์กรตามแนวทาง Business Excellence ด้วยแบบประเมิน Self – Assessment ในรูปแบบ Interactive ที่สามารถทำแบบประเมินออนไลน์และรับทราบผลการประเมินได้ทันที เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการทราบระดับผลิตภาพขององค์กรในหมวดการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และคำแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปใช้วางแผนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนProductivity Data

World Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของประเทศต่างๆ โดยอ้างอิงจากรายงาน World Competitiveness Yearbook  ของ International Institute for Management Development (IMD)
Last Updated: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Copyright © 1995-2017, IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center, www.imd.org/wcc
ดูข้อมูล

Asian Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลดัชนีผลิตภาพในมุมมองต่างๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย โดยอ้างอิงจาก APO Productivity Databook  ซึ่งจัดทำโดยองค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization: APO)
Last Updated: APO Productivity Databook 2016
ดูข้อมูล

Thailand Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Productivity Indicators) ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย (Productivity and Investment Climate Study: PICS) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Last Updated: PICS 2015
ดูข้อมูล
ดูรายงานทั้งหมดดูบทความทั้งหมด

บทความสำหรับสมาชิก

เทคโนโลยี Blockchain กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เทคโนโลยีซึ่งพลิกโฉมโลก หรือที่เรียกว่า Disruptive Technology ได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในหลากหลายประเทศ Blockchain ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในบริบทดังกล่าว ที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้คน เพราะจะช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลองมาดูกันว่าหากประยุกต์เข้ากับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้ว Blockchain จะเข้ามาสร้างประโยชน์ในแง่มุมใดได้บ้าง หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ Blockchain ในฐานะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Bitcoin ในรูปแบบของ Cryptocurrency Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum, provides this summary in his book on the Fourth Industrial Revolution : “In essence, the blockchain is a shared, programmable, cryptographically secure and therefore trusted ledger […]

อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด

สถาบันเพิ่มฯ จัดกิจกรรมปิดโครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 2560

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปิดโครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัดและบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอผลจากผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพทั่วทั้งองค์กรและการจัดการองค์ความรู้ (KM) สำหร...

อ่านต่อ

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 123

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559

			
ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183

ธันวาคม 2558 -มกราคม 2559
PTalk Briefing :
สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ดไม่ลับทางการเงิน
HR Talks :
จุดแข็งและจุดอ่อนของชาว HR
Light up :
คิดต่างเพื่อบริการที่สร้างสรรค์
ดูฉบับย้อนหลัง

APO News

อัพเดทความเคลื่อนไหว ข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมการเพื่อผลิตภาพจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) และประเทศสมาชิกต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Information to Make a Difference in Productivity
November–December 2016
Volume 46
Number 6
ISSN: 1728-0834

 

 

How diversity & inclusion can help maximize workforce potential P4
57th WSM report P2
Digitization is an economic productivity booster P6
Training is for trainers too P8
AEPM: Doorway to 40 years of productivity data P12

ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด