ปฏิทินกิจกรรม

วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

Business Assessment for Business Excellence: BABE

001

โครงการ "ตรวจประเมินศักยภาพองค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน"

ค้นหาศักยภาพองค์กรตามแนวทาง Business Excellence ด้วยแบบประเมิน Self – Assessment ในรูปแบบ Interactive ที่สามารถทำแบบประเมินออนไลน์และรับทราบผลการประเมินได้ทันที เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการทราบระดับผลิตภาพขององค์กรในหมวดการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และคำแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปใช้วางแผนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

Infographic & Motiongraphicข้อมูลผลิตภาพ

Productivity Data

World Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของประเทศต่างๆ โดยอ้างอิงจากรายงาน World Competitiveness Yearbook  ของ International Institute for Management Development (IMD)
Last Updated: IMD World Competitiveness Yearbook 2015
Copyright © 1995-2016, IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center, www.imd.org/wcc
ดูข้อมูล

Asian Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลดัชนีผลิตภาพในมุมมองต่างๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย โดยอ้างอิงจาก APO Productivity Databook  ซึ่งจัดทำโดยองค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization: APO)
Last Updated: APO Productivity Databook 2015
ดูข้อมูล

Thailand Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Productivity Indicators) ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย (Productivity and Investment Climate Study: PICS) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Last Updated: PICS 2015
ดูข้อมูล
ดูรายงานทั้งหมด

Knowledge Center

นำเสนอบทความที่น่าสนใจ โดย Guru ที่มีประสบการณ์ด้านปรึกษาแนะนำและการบริหารจัดการ

Oriental Innovator

Think Tomorrow

Productivity Light up


HR Talks

Personal Finance Productivity

Productivity Insight


บทความทั่วไป

ดูบทความทั้งหมด

องค์ความรู้ (STEEP)

นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร แนวโน้มหรือทิศทางใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ด้านสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการเมือง (Politic)

บทความสำหรับสมาชิก

ความร่วมมือที่ดีของภาคธุรกิจและการศึกษา

ในปัจจุบันการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานของภาคธุรกิจมักมองหาบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและการศึกษาจึงเป็นการช่วยส่งเสริมกันและกันทั้งในแง่ของการสร้างบุคลากรในการทำงาน และการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาอีกด้วย การให้ความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างภาคธุรกิจและการศึกษาไม่เป็นเพียงแค่การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษาเท่านั้น  แต่องค์กรธุรกิจอยู่ในฐานะผู้ส่งมอบที่สำคัญในก...

อ่านต่อ

ข่าวสาร

ข่าวล่าสุด

โครงการจัดการลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อให้เกิดผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain De-carbonization)

แนวโน้มของสังคมที่สำคัญรวมถึงการเติบโตของประชากร ข้อจำกัดของทรัพยากร สังคมและการตลาด แรงกดดันมีผลกระทบโดยตรงในห่วงโซ่อุปทาน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่งและการทำงานขององค์กรนั้นมีความสาคัญ ขณะที่สภาพสังคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ์ในการจัดซื้อ จัดจ้างและการดำเนินธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าด้วย

อ่านต่อ

หนังสือ / วารสาร

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 123

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559

			
ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183

ธันวาคม 2558 -มกราคม 2559
PTalk Briefing :
สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ดไม่ลับทางการเงิน
HR Talks :
จุดแข็งและจุดอ่อนของชาว HR
Light up :
คิดต่างเพื่อบริการที่สร้างสรรค์
ดูฉบับย้อนหลัง

แนะนำหนังสือด้านการเพิ่มผลิตภาพ

EssentialManagementToolsชื่อ : สุดยอด 50 เครื่องมือบริหารจัดการอมตะ ที่ใช้ได้ผลจริงในทุกยุคสมัย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ : Essential Management Tools for Performance Excellence
จำนวนหน้า: 215
ผู้เขียน: สุธี ปิงสุทธิวงศ์
ข้อมูลหนังสือ : ผู้เขียนได้คัดเลือกเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการ 50 ซึ่งมีอยู่ 6 หมวด ในแต่ละหมวดผู้เขียนพยายามคัดเลือกเครื่องมือที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic Approach) โดยพิจารณาจากข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) ของเกณฑ์เป็นสำคัญ เนื้อหาที่บรรยายในแต่ละเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างวิธีการพอสังเขปเพื่อให้เห็นภาพการนำไปใช้ โดยในตอนท้ายของแต่ละเครื่องมือ จะระบุ “แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม” … คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ร้านหนังสือสถาบัน


ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด