ปฏิทินกิจกรรม

วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

001

Business Assessment for Business Excellence: BABE

โครงการ "ตรวจประเมินศักยภาพองค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน"

ค้นหาศักยภาพองค์กรตามแนวทาง Business Excellence ด้วยแบบประเมิน Self – Assessment ในรูปแบบ Interactive ที่สามารถทำแบบประเมินออนไลน์และรับทราบผลการประเมินได้ทันที เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการทราบระดับผลิตภาพขององค์กรในหมวดการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และคำแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปใช้วางแผนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลิตภาพ

Productivity Data

World Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของประเทศต่างๆ โดยอ้างอิงจากรายงาน World Competitiveness Yearbook  ของ International Institute for Management Development (IMD)
Last Updated: IMD World Competitiveness Yearbook 2015
Copyright © 1995-2016, IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center, www.imd.org/wcc
ดูข้อมูล

Asian Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลดัชนีผลิตภาพในมุมมองต่างๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย โดยอ้างอิงจาก APO Productivity Databook  ซึ่งจัดทำโดยองค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization: APO)
Last Updated: APO Productivity Databook 2015
ดูข้อมูล

Thailand Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Productivity Indicators) ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย (Productivity and Investment Climate Study: PICS) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Last Updated: PICS 2015
ดูข้อมูล
ดูรายงานทั้งหมด

องค์ความรู้

บทความสำหรับสมาชิก

ประโยชน์ของการเปลี่ยนมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

Jenifer Gerholdt ผู้อำนวยการโครงการด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิหอการค้าสหรัฐอเมริกา รายงานว่า “หากเรายังคงดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการตามปกติ ทั้งบริษัทและสังคมจะต้องเผชิญกับภาวะความแปรปรวนที่รุนแรงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความผันผวนของราคา ภาวะเงินเฟ้อของสินค้าโภคภัณฑ์หลัก รวมถึงการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่สำคัญ” สำหรับแนวทางการแก้ปัญหานี้ คือ ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตที่มาจากการนำสินค้ากลับมาใช้ซ้ำ (reuse) . . .

อ่านต่อ

อะไรคือ 5G

บทความทั่วไป

“เสน่ห์…หาย ”

ดูบทความทั้งหมด

ข่าวสาร

ข่าวล่าสุด

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดสัมมนานานาชาติ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารโลกในอนาคต

ดร.สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (คนกลาง) ถ่ายภาพร่วมกับ Professor Ralph D. Christy, Director of Cornell International Institute for Food Agriculture and Development, Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ขวาสุด) และMr.Joselito C. Bernardo, Director of Research and Planning Department Asian Productivity Organization (APO ประเทศญี่ปุ่น) (ซ้ายสุด) ในงานสัมมนานานาชาติหัวข้อ “The Future of Food” . . .

อ่านต่อ

หนังสือ / วารสาร

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 122

พฤษภาคม-มิถุนายน 2559


			
ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183

ธันวาคม 2558 -มกราคม 2559
PTalk Briefing :
สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ดไม่ลับทางการเงิน
HR Talks :
จุดแข็งและจุดอ่อนของชาว HR
Light up :
คิดต่างเพื่อบริการที่สร้างสรรค์
ดูฉบับย้อนหลัง

แนะนำหนังสือด้านการเพิ่มผลิตภาพ

EssentialManagementToolsชื่อ : สุดยอด 50 เครื่องมือบริหารจัดการอมตะ ที่ใช้ได้ผลจริงในทุกยุคสมัย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ : Essential Management Tools for Performance Excellence
จำนวนหน้า: 215
ผู้เขียน: สุธี ปิงสุทธิวงศ์
ข้อมูลหนังสือ : ผู้เขียนได้คัดเลือกเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการ 50 ซึ่งมีอยู่ 6 หมวด ในแต่ละหมวดผู้เขียนพยายามคัดเลือกเครื่องมือที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic Approach) โดยพิจารณาจากข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) ของเกณฑ์เป็นสำคัญ เนื้อหาที่บรรยายในแต่ละเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างวิธีการพอสังเขปเพื่อให้เห็นภาพการนำไปใช้ โดยในตอนท้ายของแต่ละเครื่องมือ จะระบุ “แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม” … คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ร้านหนังสือสถาบัน


ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด