วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

001

โครงการ "ตรวจประเมินศักยภาพองค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน"

ค้นหาศักยภาพองค์กรตามแนวทาง Business Excellence ด้วยแบบประเมิน Self – Assessment ในรูปแบบ Interactive ที่สามารถทำแบบประเมินออนไลน์และรับทราบผลการประเมินได้ทันที เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการทราบระดับผลิตภาพขององค์กรในหมวดการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และคำแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปใช้วางแผนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนProductivity Data

World Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของประเทศต่างๆ โดยอ้างอิงจากรายงาน World Competitiveness Yearbook  ของ International Institute for Management Development (IMD)
Last Updated: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Copyright © 1995-2017, IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center, www.imd.org/wcc
ดูข้อมูล

Asian Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลดัชนีผลิตภาพในมุมมองต่างๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย โดยอ้างอิงจาก APO Productivity Databook  ซึ่งจัดทำโดยองค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization: APO)
Last Updated: APO Productivity Databook 2016
ดูข้อมูล

Thailand Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Productivity Indicators) ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย (Productivity and Investment Climate Study: PICS) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Last Updated: PICS 2015
ดูข้อมูล
ดูรายงานทั้งหมดดูบทความทั้งหมด

บทความสำหรับสมาชิก

บทบาทสำคัญของ Machine Vision ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

Internet of Things ที่กำลังเป็นเทรนด์ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบไปยังองค์กรต่างๆ ให้ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งเทคโนโลยีอย่าง Machine Vision ที่ทวีความสำคัญในยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้ด้วยเช่นกัน การจินตนาการถึงภาพในอนาคตที่ไม่มีการขัดข้องของเครื่องจักร ไม่มีเครื่องจักรที่ขาดประสิทธิภาพ มีผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่า อนาคตที่กำลังเป็นจริงเร็วกว่าที่เราคิด IOT(Internet of Things) ในอุตสาหกรรมหรือบางเราครั้งเรียกว่า Indust...

อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด

ร่วมรู้รับ ปรับตัว สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนผ่าน 9 อุปนิสัยสำคัญ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณนิสากร จึงเจริญธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา พร้อมถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร (จากซ้ายไปขวา- คุณสัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม คุณนิสากร จึงเจริญธรรม คุณฉันทลักษณ์ มงคลและคุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ) 17 สิงหาคม 2560 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ SMEs ผู้ประกอบการ ผู...

อ่านต่อ

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 123

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559

			
ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183

ธันวาคม 2558 -มกราคม 2559
PTalk Briefing :
สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ดไม่ลับทางการเงิน
HR Talks :
จุดแข็งและจุดอ่อนของชาว HR
Light up :
คิดต่างเพื่อบริการที่สร้างสรรค์
ดูฉบับย้อนหลัง

APO News

อัพเดทความเคลื่อนไหว ข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมการเพื่อผลิตภาพจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) และประเทศสมาชิกต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Information to Make a Difference in Productivity
November–December 2016
Volume 46
Number 6
ISSN: 1728-0834

 

 

How diversity & inclusion can help maximize workforce potential P4
57th WSM report P2
Digitization is an economic productivity booster P6
Training is for trainers too P8
AEPM: Doorway to 40 years of productivity data P12

ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด