วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

001

โครงการ "ตรวจประเมินศักยภาพองค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน"

ค้นหาศักยภาพองค์กรตามแนวทาง Business Excellence ด้วยแบบประเมิน Self – Assessment ในรูปแบบ Interactive ที่สามารถทำแบบประเมินออนไลน์และรับทราบผลการประเมินได้ทันที เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการทราบระดับผลิตภาพขององค์กรในหมวดการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และคำแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปใช้วางแผนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนProductivity Data

World Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของประเทศต่างๆ โดยอ้างอิงจากรายงาน World Competitiveness Yearbook  ของ International Institute for Management Development (IMD)
Last Updated: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Copyright © 1995-2017, IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center, www.imd.org/wcc
ดูข้อมูล

Asian Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลดัชนีผลิตภาพในมุมมองต่างๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย โดยอ้างอิงจาก APO Productivity Databook  ซึ่งจัดทำโดยองค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization: APO)
Last Updated: APO Productivity Databook 2016
ดูข้อมูล

Thailand Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Productivity Indicators) ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย (Productivity and Investment Climate Study: PICS) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Last Updated: PICS 2015
ดูข้อมูล
ดูรายงานทั้งหมดดูบทความทั้งหมด

บทความสำหรับสมาชิก

โรงงานเทียมที่เปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกเป็นอากาศบริสุทธิ์

เมื่อภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ ต่างปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตการณ์สำคัญอย่าง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change มนุษย์จึงต้องร่วมกันค้นหาวิธีการที่จะช่วยรักษาสภาพสมดุลของโลกใบนี้ จากงานวิจัยริ่เริ่มบุกเบิกของนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเซ็นทรัล ฟลอริดา (University of Central Florida :UCF) และมหาวิทยาลัยฟลอริดา (Florida State University) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในนำไปสู่การดำเนินการในการต่อสู้กับการเปลี่ยน...

อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด

A Journey to The Future part II: เปิดมุมมองด้าน Future Society และ Future Terrorism ที่งาน IRAHSS 2017

เข้าสู่วันที่สองของการประชุมสัมมนา The International Risk Assessment and Horizon Scanning Symposium  ซึ่งได้รวบรวม Futurist จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก   สำหรับประเด็น The Future Society นั้น ภายในงานได้อภิปรายถึงสังคมในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูง จากผลกระทบที่เกิดจาก Technology  Globalization และ Global Warming ถ้าต้องการให้สังคมเป็นสังคมที่ดีมีความสุข การมองภาพที่เป็นลักษณะ Networking เป็นสิ่งสำคัญ เช่น ในอนาคตระบบสวัสดิการสาธารณสุข หรือ Health Care จะไม่ยั่งยืน เพราะ โรคภัยไข้เจ็บเพียงโรคเดียว...

อ่านต่อ

Manpower Audit good practices sharing activity

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 123

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559

			
ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183

ธันวาคม 2558 -มกราคม 2559
PTalk Briefing :
สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ดไม่ลับทางการเงิน
HR Talks :
จุดแข็งและจุดอ่อนของชาว HR
Light up :
คิดต่างเพื่อบริการที่สร้างสรรค์
ดูฉบับย้อนหลัง

แนะนำหนังสือด้านการเพิ่มผลิตภาพ

AchievingServiceExcellenceChang, C. M.
Achieving Service Excellence : Maximizing Enterprise Performance through Innovation and Technology.
New York, NY : Business Expert Press, c2014.
(658.812 C4 2014)

ในขณะที่ภาคบริการมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเศรษฐกิจทั่วโลก ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการได้นำเสนอเส้นทางซึ่งจะนำพาไปสู่การประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการให้บริการ คือ การสร้างความแตกต่างทางกลยุทธ์และความเป็นเลิศในการดำเนินงานบริการ และการกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรสามารถบรรลุความสำเร็จดังกล่าว เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยวิธีดำเนินการที่จำเป็นในการสรรสร้างความคิดสร้างสรรค์ การปรับโครงสร้างทางการเงิน การพัฒนาโครงการสำหรับการให้บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และการเข้าถึงลูกค้าโดยเน้นความสำคัญของมาตรฐานกระบวนการทำงานรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เช่น Lean Six Sigma การทำแผนที่กระแสมูลค่าการประกันคุณภาพ FMEA enablers เป็นต้น


ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด